Co a jak v hodinách dějepisu

1. Za co všechno mohu být hodnocen?

a) zkoušení

- ústní
- velké testy
- malá cvičení

b) práce v hodinách

- aktivita
- samostatná práce
- skupinová práce
- referát

c) Dobrovolná činnost navíc - vždy si můžeš vylepšit své „skóre". Vše navíc je náležitě oceněno. Neznamená to však, že celý rok nic neděláš a jednou dobrovolnou prací vše doženeš

d) vlastní portfolio (viz dále)


2. Jak na to?

a) zkoušení

Pracuj při hodinách, ušetříš si tím spoustu práce doma.
Připravuj se na hodiny. Neuč se odříkávat vše jako papoušek, ale přemýšlej. Pokud něčemu nerozumíš, zapiš si to a zeptej se.

Pravidla při zkoušení jsou stále stejná: při ústním zkoušení nezkoušíme poslední probírané učivo, zkoušíme tři předcházející. Velké testy jsou vždy předem ohlášené. Pro malá cvičení platí stejná pravidla jako pro ústní zkoušení.

b) práce v hodinách

- aktivita: za pět plusů jednička
- SP, skupinová práce - hodnocení podle předem daných pravidel (vždy při zadání práce)
- referát - hodnocení podle splnění daných kritérií (viz dále)

c) dobrovolná činnost navíc - možnosti

Při výběru či zpracování ti ráda poradím. Přijď i s vlastním návrhem. Vyber si to, co tě zajímá. Mysli na to, že neděláš činnosti pro mne. Pracuj tak, abys byl spokojený ty.

- přinášej zajímavosti týkající se dějepisu
- lep si zajímavosti či obrázky k probíranému tématu do sešitu
- vypracovávej dobrovolné domácí úkoly
- účastni se celoroční školní dějepisné soutěže
- přečti – si historickou knihu, článek v časopise nebo na internetu, zahraj si hru, podívej se na historický film, navštiv nějakou zajímavou památku – zapiš si do svého portfolia a třeba i připrav krátký referát pro své spolužáky (portfolio viz dále)
- vytvoř pro spolužáky pracovní list na probírané téma
- připrav referát, prezentaci (pravidla viz dále)
- vyrob pomůcku z jakéhokoliv materiálu – fantazii se meze nekladou; některé nápady uslyšíš při hodinách

d) vlastní portfolio

Na začátku 6. třídy si založíš vlastní portfolio. Co je to? Je to vlastně jakýsi soubor, kam budeš zakládat všechny své dějepisné práce, testy, referáty… Vždy na začátku nového školního roku si portfolio projdeš a necháš v něm podle svého uvážení povedené práce.

Stáhni si přílohu tvého portfolia – ZDE. Pokud chceš, průběžně si dopisuj a odevzdej. Termíny odevzdání: za první pololetí první týden v lednu, za druhé pololetí první týden v červnu.

 

Zdá se ti toho moc? Nezapomínej, že je to práce na celý školní rok.

 

3. Požadavky na práce

Referát - písemný

Téma: dle vlastního výběru (nebo ráda poradím) podle učiva daného ročníku.
Rozsah: jedna stránka A4 psaná ručně (čitelně) nebo na počítači. Vyber si zajímavosti, piš svými slovy, doplň obrázky. Na konci uveď přesně zdroje, ze kterých jsi čerpal.
(Příklady:
Kniha: W. Wagner, Habsburská monarchie
Článek v časopisu: časopis Živá historie, číslo 6/2014, M. Wanner, Piráti z Madagaskaru
Internetová stránka: www.velka.valka.cz, článek Vojenská služba)
Termín: kdykoli během pololetí; nejpozději poslední týden před vánočními prázdninami (první pololetí) a poslední týden v květnu (druhé pololetí)

Referát - ústní pro spolužáky

Téma: podle domluvy se mnou
Rozsah: max. 5 minut s pomocí písemné přípravy. Lze připojit obrázky, předměty, hudbu...
Termín: kdykoli po dohodě se mnou

Četba, hra, film, návštěva památky - doplň do podkladů pro portfolio

Pracovní list pro spolužáky - čitelný, věcně správný, kreativní

Prezentace - max. 5 minut; pravidla jako u písemného referátu

 

Snad jsem vše vyjádřila jasně.
V případě jakýchkoli nejasností, nepochopení ... neváhej se zeptat! Při hodině, o přestávce, E-mailem...

 

4. Tématické okruhy v jednotlivých ročnících

6. třída

 • Člověk v dějinách (úkol historie, historické prameny, historický čas a prostor)
 • Počátky lidské společnosti (člověk v pravěku)
 • Nejstarší civilizace (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína)
 • Kořeny evropské kultury (antické Řecko a Řím)

7. třída

 • Raný středověk (raně středověké říše, křesťanství, islám, počátky českého státu, vznik států v Evropě)
 • Vrcholný středověk (Přemyslovci, Lucemburkové)
 • Pozdní středověk a husitství
 • Objevné cesty (mimoevropské civilizace, Habsburkové, třicetiletá válka)
 • Románská, gotická a renesanční kultura

8. třída

 • Osvícenství, osvícenský absolutismus
 • Velká francouzská revoluce a napoleonské války (vznik USA, Vídeňský kongres, ponapoleonská Evropa)
 • Průmyslová revoluce
 • Revoluce 1848 - 49 (porevoluční Evropa, politické proudy 19. století, věda a technika)
 • Kolonialismus a imperialismus (občanská válka v USA, evropské státy, mezinárodní situace na konci 19. století)
 • 1. světová válka
 • Barokní kultura, klasicismus, romantismus

9. třída

 • Evropa a svět mezi dvěma válkami (totalitní systémy, fašismus, nacismus, komunismus)
 • 2. světová válka (válečné události, protektorát, holocaust)
 • Poválečný vývoj (rozdělení států do bloků, OSN, mezinárodní vztahy, kultura, věda a technika 2. poloviny 20. století, hlavní problémy současnosti)
 • Československo od 2. světové války do současnosti (1948, 1968, Sametová revoluce, rozdělení Československa, současná ČR)
 • Meziválečná kultura, kultura a umění po 2. světové válce