Přebrebty

Někdy dokážeme vymyslet opravdu směšné věci. Tady se můžete zasmát našim výrokům.

6. třída

 • Víte co je argeog, arkeolog, agregolog? No přece podle nás archeolog.
 • Jak označujeme nejstarší období lidstva, ze kterého nemáme žádné písemné prameny? Prehistoric nebo dinosauři, v lepším případě doba ledová nebo před naším letopočtem.
 • Pravěk dělíme na dobu, kdy žili dinosauři a potom lidé.
 • Větev lidského rodu, která patřila k druhu Homo sapiens a později zanikla nazýváme lidoop, domorodci, nebo dokonce indiáni.
 • Prvním typem člověka rodu Homo byl člověk vzručný.
 • Dalším typem člověka byl člověk spříčený.
 • Univerzálním nástrojem doby kamenné byla železná sekera.
 • Pozůstatky člověka doby kamenné se na našem území našly v Americe, Austrálii nebo v Africe.
 • Místo v Čechách, kde se našly pozůstatky člověka doby kamenné se jmenuje Velká Medvědice.
 • Hliněné nádoby používali lidé na jídlo. Tedy ne že by je jedli.
 • Lidé doby kamenné lovili slony, tedy mamutky, tedy skoro sloníky.
 • Na území starověkého Egypta dnes leží podle vás Čína nebo Řím.
 • Panovník Egypta měl titul inženýr, nebo bojovnost.
 • Obyvatelé Egypta, kteří konali těžké a pomocné práce byli lidé nebo Egypťané.
 • Egyptské obrázkové písmo se jmenovalo latina.
 • Ve starověku vzniká první Mezopotámie, první Egypt a první Ganga.
 • Socha lva s lidskou hlavou je svinga.
 • Bohům ve starověkém Egyptě sloužili mágové, hvězdáři, čarodějové nebo dokonce bohové.
 • Mumifikovaný člověk je můmie.
 • Nil ústí do Středního, Středoevropského nebo Středomořského moře.
 • V Mezopotámii psali lidé na zeď nebo na bahno.
 • Hlavním stavebním materiálem v Mezopotámii byl beton.
 • Z palmy datlové získávali lidé kokos.
 • Jeden z nejstarších dochovaných zákoníků vydal objevovatel.
 • Tento zákoník je starý 18 nebo 150 let.
 • Řeka, která protékala starověkou Mezopotámií, se jmenuje Irák.
 • Z palmy datlové lidé využívali lodě, pevnění, domy, plot, mosty, topení.
 • Z doby starověké Mezopotámie se nám dochovalo ovoce a zelenina.
 • Vysvětluješ kamarádovi, jak je důležité znát dějiny. Co mu řekneš? - Ať jde do knihovny.
 • První lidské bytosti se objevily ve 4. prvohoří, nebo v roků 100, nebo v roce 1962 před naším letopočtem.
 • Rozeznáváme tři typy člověka - mladší, starší a prastarší.
 • Ve které zemi bychom našli jeskyni s pravěkými malbami? Odpověď: doba ledová.
 • Mezopotámie vlastně znamená mezimoří.
 • Jeden z nejstarších zákoníků vydal král Chirabari či král Cheammess.
 • Hlavním hrdinou eposu o Gilgamešovi je eror.
 • Starověká Mezopotámie ležela na řece Tydervije.
 • Ve starověkých indických městech můžeme najít mimo jiné automobily.
 • Sbírky indických textů se jmenují Varibus.
 • Mezi indická náboženství patří hudinismus nebo hudrismus.
 • Číňané vynalezli fotoaparát.
 • Číňané chovali draky.
 • Číňané chovali bource morušového na maso a kůži.
 • Božským nápojem je anabáze.
 • Kolonie jsou kamenné zdi z velkých kamenů nebo z malých kamenů.
 • O kterých staletích se mluví jako o temných staletích? Musí poslouchat příkazy pana krále.
 • Co mě nejvíce překvapilo v pravěku? Že se dobře učí. Také takový červený obrázek.
 • Víte, do kterého moře ústí Nil? Přece do Nilu, nebo do Středního či do Středomořského.
 • Skupiny člověka rodu Homo se při rozmnožování z Afriky do Asie pravděpodobně usadily též v údolí Nilu.
 • Ve starověkém Egyptě slouží bohům slutové, výrobníci vyrábí zbraně a nářadí a pomocníci pracují na polích.
 • Na polích v Egyptě pracovali také prodavači a zemněděleci.
 • Významné nápisy tesali v Mezopotámii do hlíny.
 • Mezopotámští písaři vytlačovali dřevěnými nebo rákosovými pisátky znaky do kamene z měkké hlíny.
 • Ve 4. století př.n.l. si Řecko podmanili otroci Sparty.

7. třída

 • Křesťanství vycházelo podle vás z křesťanské víry, z islámu a v nejhorším případě z bizonské církve.
  (Přiznám se, že o tomhle nevím, co si mám myslet.)
 • Ježíš Kristus se narodil u silnice.
 • Narození Ježíše Krista připomínají svátky - prázdniny.
 • Fredegar byl slovanský bůh.
 • Slovanskými bohy byli i Zeus a Samur.
 • První Slované k nám přišli v 19. století roku 791.
 • Obydlí Slovanů je označováno jako podzemovka, pozmemní domy nebo rotunda.
 • Pravlast Slovanů byla v Římě, v oblasti Eufratu a Dyje, nebo v oblasti Eugra a Tigrisu.
 • Propůjčená půda je označována jako len, federace nebo jako mírová půda.
 • Půda ve středověku patřila Vikingům.
 • Panovník propůjčuje půdu robotě, státu, konšelům nebo dokonce otroku.
 • V čele státu stojí Vikingy či drakara.
 • Románskou stavbu jsem poznal podle trumpety nebo podle voken.
 • Jedna z raně středověkých říší je romská říše nebo islámská říše.
 • Rotundě se říká hora Říp.
 • Když zemře poslední mužský člen rodu, vymře rod po meči. Když zemře poslední žena, vymře rod po šicím stroji.
 • Evropané se při křížových výpravách setkávali s legem.
 • Na ochranu poutníků vznikaly rytířské řády, například kacíři, nebo třeba meč a štít.
 • Jedním z městských práv bylo právo kacířské, tedy právo vlastnit kacíře.
 • Vládnoucími rody v Čechách byl Egipt a Ázie. (Přepisuji doslova.)
 • Dalšími vládnoucími rody byl Václav II. a Přemysl II.
 • Dnešní název pro středověký dobytek je drůbež.
 • Bitva na Moravském poli proběhla v 13. - 15. století.
 • Přemyslovci končí s vládou v Čechách ve 13. - 15. století.
 • Chrlič je písemný pramen.
 • Sešly se také tří místa ve Svaté zemi významná pro křesťany: kosti Ježíše Krista, Indie, Vánoční hvězda.
 • Vládnoucími rody v Čechách byli Václavové a Přemyslové.
 • Židé vyznávají peníze a lásku.
 • Řeholnice je mnich a představená kláštera je relikvie.
 • Apoštol je úředník Ježíše Krista.
 • Díky sporům biskupů s Konstantinopolis došlo k rozdělení víry na římskokatolickou a ortodoncii.
 • Na Velké Moravě vyvíjel činnost Baťa.
 • Jedním z legendárních Přemyslovců byl Šemík.
 • Jedna z husitských bitev probíhala u Thermopyl.
 • Jakou souvislost má hrad Sion s husitstvím? Tam se ubydleli a nikdo je nemohl porazit.
 • Opat je zbouraná budova.
 • Opat je představení muže v klášteře.
 • Opat je mužský.
 • Opat je to mužského rodu v klášteře.
 • Opat je zástupce mužského rodu.
 • Opat je postava v mužském táboře.
 • Evangelium je Kristova jakoby smrt.
 • Evangelia jsou zápisy o dějinách v životě.
 • Evangelia jsou lidé, kteří věří v Ježíše Krista.
 • Evangelium je ten, který nahlásil Kristovu smrt.
 • Bibli tvoří Starý a Mladý zákon.
 • Římská říše se rozdělila na západní a středomořskou.
 • Římská říše byla rozdělena na západo a severořímskou.
 • Opat je král, průmyslový mužský, člen mužského představení nebo představení muže v klášteře.
 • Práce poddaných na poli feudála je brigáda nebo luna.
 • Hlavním zdrojem bohatství ve středověku byla ropa.
 • Iluminace je povýšení mnicha.
 • Nejvýznamnějším panovníkem franské říše byl Karel IV.
 • Románskou stavbu poznám podle oken a nad dveřmi je takovej.
 • Pro románské stavby jsou typická zdražená okna a válená klenba.
 • Karlštejn byl hradiště prvních Přemyslovců.
 • Nejstarší českou kronikou je Frederykova kronika.
 • Autorem Kosmovy kroniky je Sámo.
 • Žižka byl Učitel národů.
 • Odpustek je Jan Husův zákon o odpuštění hříchů.
 • Jan Viklef je anglický učeň.
 • Přijímání pod obojí: kalich i občerstvení můžou všichni.
 • Žižka byl učebnik.
 • Čím se lišila bitva u Lipan od ostatních husitských bitev? Pobili se palcátama a vším možným. Nebo také tím, že tam padl Jan Hus.
 • Holý po smrti Jana Huse přebral.
 • Reformátor byl člověk, který něco říkal v Betlémské kapli.
 • Husité pod obojí nestáli o upálení Jana Husa, pod jednou chtěli upálení.
 • Přijímání pod jednou je to, že křesťané mají takové papírky, které dostanou, a ty ...
 • Které státy zahájily období zámořských objevů? Asie, Evropa, Afrika.
 • Evropané se díky zámořským objevům seznámili s kakaovými bobky.
 • Kolonie je velká skupina lidí, která šla za sebou. Je to také skupina lidí, která chodí po zemi a bojuje s nepřítelem. V neposlední řadě je to také skupina lidí, která přežívá.
 • Když se založila Amerika, vznikly tam nové kolonie.
 • Známým obrazem Leonarda da Vinci je Dáma z hranostaje.
 • Evropané se díky zámořským objevům seznámili se smrtí.
 • K objevným plavbám se připojily evropské země Amerika, Indie a Afrika.
 • Misionář je člověk, nebo také člověk, který kradl.
 • Kolonie je stěhování národů nebo také cesta, kudy pořád pluly lodě.
 • Kolonie také znamená, že se nepřestalo bojovat.
 • Karaka je velká říše.
 • Tento obraz namaloval Michelangelo da David.

8. třída

 • Jaký dojem udělal magistr Kelley na Rudolfa II? - Asi ne moc dobrý.
 • Proč neměl nohy? - Protože ho podvedla manželka když chtěl utéct z vězení tak to prasklo.
 • Jaké bylo skutečné jméno magistra Kelleyho? - Johny Deep.
 • Třicetiletá válka probíhala v 17. - 20. století.
 • Rok bitvy na Bílé hoře - 8.11. 17. století.
 • Habsburkové se stali českými králi v 16. století a vládli u nás až do 13. století.
 • Ludvík XIV. vládl v České republice.
 • Rembrandt pro změnu vládl ve Španělsku.
 • Petrohrad by jeden žák hledal v Čechách.
 • Rubens namaloval obraz Hlava Nerudy, nebo také obraz Chobotnice, či Hlava chobotnice.
 • Stavby v barokní gotice stavěl Jan Nepomucký.
 • V barokních kostelech byly hrvany nebo hravany. (Ve skutečnosti varhany.).
 • V Kuksu vytvořil sochy Giordano Bruno.
 • Rembrandt namaloval obraz 2. pražská defenestrace nebo také Výstup z temnoty.
 • Braunovy sochy jsou umístěny v Kuksu v epiláriu. (Ve skutečnosti v lapidáriu.).
 • Po morových epidemiích staví lidé chromové nebo mromové sloupy.
 • Typickým příkladem venkovského baroka je Versailles.
 • V pravěku používali lidé k orbě hrablo.
 • Když zvládnu dějepis, bude ze mne Einstein.
 • Novým světcem barokní doby byl Novotný.
 • Typickým představitelem selského baroka v Čechách jsou Sobětice.
 • Morový sloup označujeme jako romový nebo mramorový.
 • Příkladem baroka - doby protikladů je úbytek zemní půdy.
 • Co je to konstituční monarchie? Panovníci byli uzavíráni v ústavu.
 • V době revoluce ve Francii zemřelo mnoho lidí pod gondolou.

9. třída

 • Na papírových mincích je T. G. Masaryk.
 • Pořádek v ulicích udržovali českoslovenští legionáři.
 • Sídlem československé vlády byla Ženeva.
 • Československá republika vznikla v roce 1973.
 • Prezidentem v zahraničí byl Edvard Beneš.
 • Československu se říkalo velké státy a ostatním (Morava, Slezsko atd.) říkali malé státy.
 • Mezi muže 28. října patřil Stříbro.
 • Tři králové byli Hitler, Stalin a Mussolini.
 • České povstání v květnu 1945 vrcholí pražskou defenestrací.